کاروکیا

خصوصیات کاروکیا

در کاروکیا چه می گذرد...؟!

خصوصیات کارو کیا

در کاروکیا چه می گذرد...؟!

در خواست های استخدامی

در کاروکیا می توانید برای شرکت ها و سازمان ها در خواست استخدام ارسال کنید و شرکت ها و سازمان ها بر اساس توانایی های شما را انتخاب و به کار گیری کنند.دقت کنید که اطلاعات دقیقی درباره خود به کسب و کار ها بدهید تا بتوانند با دقت در باره شما تصمیم گیری کنند.

فرصت های شغلی

شرکت ها و سازمان ها می توانند در کاروکیا فرصت های شغلی خود را نمایش دهند و از طریق کاروکیا نیرو های مورد نیاز خود را جذب کنند. هر شرکت در کاروکیا یک صفحه اختصاصی دارد و میتواند شرکت یا سازمان خود را معرفی کند و کارجویان را تشویق به کار در محیط کاری خود کنند.

کسب و کار ها

در کاروکیا نه تنها افزاد و اشخاص می توانند صفحه شخصی و اختصاصی خود را داشته باشند بلکه شرکت ها و سازمان ها با ساخت صفحات خود می توانند خود را به افراد و اشخاص معرفی کنند و محیط کاری خود و روحیات محیط کاری خود را به نمایش گذارند.

ساخت رزومه حرفه ای

شما در کارو کیا می توانید با ساخت صفحه اختصاصی خود و تکمیل اطلاعات خود می توانید رزومه اختصاصی خود را در سایت کاروکیا داشته باشید و آن را بوسیله لینک اختصاصی به دیگران معرفی کنید و در قسمت های فرصت شغلی برای درخواست استخدام از آن استفاده کنید.