کاروکیا

آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : سبببسبسثفف

سازمان: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

توضیحات:

یب بش یبی بش شی شیبیش

عنوان شغلی : کارشناس فروش

سازمان: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

توضیحات:

مهارت های تخصصی: • دارای روابط عمومی بالا • آشنایی با اصول مدیریت ارتباط با مشتریان...