کاریابی الکترونیک دارکوب

آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

سازمان: شرکت دانش بنیان ابن سینا

توضیحات:

کارشناس مسلط به مسائل آزمایشگاهی